Skip to main content
PRESS RELEASE

Formal Sitting of the Investment Expert Committee (January 13, 2021)

By 13. 1. 202118 října, 2021No Comments
Pražská developerská společnostTISKOVÉ ZRÁVY

Slavnostní zasedání Investičního expertního výboru

By 13. 1. 202113 září, 2022No Comments

Formal Sitting of the Investment Expert Committee (January 13, 2021)

The Investment Expert Committee of Pražská developerská společnost has started its operation

The Investment Expert Committee of Pražská developerská společnost started its operation on January 27, 2021. It is an advisory body of PDS which will be independently assessing projects under development, discussing potential risks and possibly recommending suitable solutions. The following renowned experts accepted membership in the Investment Expert Committee, which will meet at least twice a year, on the basis of nomination by doc. Ing. Arch. Petr Hlaváček, first deputy mayor, and agreed on the resolution of the Prague City Council no. 1549: Martin Bendík, Jaromír Hainc, Martin Hvězda, Lukáš Kohl and Miroslav Singer. The opening meeting in January was chaired by Petr Urbánek, managing director of PDS. The next workshop is pre-scheduled in June 2021.

 

“Highly skilled specialists from the field of economy (Miroslav Singer), real-estate law (Martin Bendík), urbanism (Jaromír Hainc), architecture, development and real estate analysis (Lukáš Khol) and construction costs and construction organization (Martin Hvězda) became members of the PDS committee. We appreciate their experience and an independent view of the projects under development mostly of municipal rental housing,” said Petr Urbánek, managing director of PDS.

 

“It is another important step in the whole functioning of this municipal organization. I believe that the appointed experts will bring a new perspective to the projects under development,” adds Petr Hlaváček, the first deputy mayor of the City of Prague.

 

Pražská developerská společnost (PDS) was established on June 1, 2020 as a municipality-funded organization of the City of Prague and it is based in Radniční domy in Prague 1. At the forefront is Petr Urbánek appointed on October 1, 2020. The aim of PDS is the appreciation of real-estate assets of the City of Prague and the preparation of projects of mostly municipal rental housing. By decision of the council, PDS received ca 400,000 sqm of land owned by the City of Prague for management and 6,000 – 8,000 flats are expected to be built there in a time horizon of up to 10 years.

Investiční expertní výbor Pražské developerské společnosti zahajuje činnost

Ve středu 27. ledna 2021 zahájil svou činnost Investiční expertní výbor Pražské developerské
společnosti (PDS). Jde o poradní orgán PDS, který bude nezávisle posuzovat připravované projekty,
diskutovat možná rizika a případně doporučovat vhodná řešení. Členství v Expertním výboru, který
se bude scházet minimálně dvakrát ročně, přijali na základě nominace navržené I. náměstkem
primátora doc. Ing. arch. Petrem Hlaváčkem a schválené usnesením Rady hlavního města Prahy č.
1549, renomovaní odborníci Martin Bendík, Jaromír Hainc, Martin Hvězda, Lukáš Kohl a Miroslav
Singer. Úvodní lednové setkání řídil Petr Urbánek, ředitel PDS. Další pracovní setkání je předběžně
plánováno na červen 2021.

„Členy Expertního výboru PDS se stali vynikající odborníci z oblasti ekonomie (Miroslav Singer),
realitního práva (Martin Bendík), urbanismu (Jaromír Hainc), architektury, developmentu
a nemovitostní analýzy (Lukáš Khol) a z pohledu stavebních nákladů a organizace výstavby (Martin
Hvězda). Ceníme si jejich zkušeností a těšíme se na jejich nezávislý pohled na připravované projekty
především městského nájemního bydlení,“ říká Petr Urbánek, ředitel PDS.

„Je to další důležitý krok v celém fungování této městské organizace. Věřím, že vybraní odborníci
vnesou nové pohledy na organizaci a ekonomické parametry městem připravovaných projektů,“
doplňuje Petr Hlaváček, první náměstek primátora Hlavního města Prahy.

Pražská developerská společnost (PDS) byla založena k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace
Hlavního města Prahy a sídlí v tzv. Radničních domech v Praze 1. V čele PDS stojí ředitel, jímž byl od 1.
října 2020 jmenován Petr Urbánek. Cílem PDS je zhodnocení nemovitostních aktiv Hl. m. Prahy
a příprava projektů především městského nájemního bydlení. PDS bylo rozhodnutím Zastupitelstva
MHMP předáno k hospodaření cca 400 000 m² pozemků ve vlastnictví MHMP, na nichž se počítá
s výstavbou 6.000 – 8.000 bytů v horizontu až 10 let.