Skip to main content
PRESS RELEASE

Pražská developerská společnost is starting its operation

By 13. 5. 202018 října, 2021No Comments
Hlavní město PrahaPražská developerská společnostTISKOVÉ ZRÁVY

Pražská developerská společnost zahajuje svou činnost

By 13. 5. 202013 září, 2022No Comments

Pražská developerská společnost is starting its operation

Pražská developerská společnost has just started 

Establishment of Pražská developerská společnost (PDS), a new municipality-funded organization of the City of Prague, was approved at the end of May. It is starting its operation as of 1 June 2020. The organization will deal with the preparation of municipal housing projects and development of land and locations which are primarily owned by the city.

The intention initiated by Petr Hlaváček, deputy mayor and councillor for territorial development, was intensively negotiated from the middle of last year and from June this year, necessary organizational measures for PDS to start working autonomously have been taken.

The primary goal of the following months is to prepare several specific housing projects for zoning permit in such a manner that the municipal projects meet current requirements and specification of the city, that they are economically efficient in terms of construction costs and future long-term operation and that the individual buildings as well as the whole location have a high architectural quality.

“The role of PDS will be mostly a land-developer preparing municipal land for projects in the public interest, primarily for rental housing projects. The organization will prepare a concept and perform an approval process up to a planning permit and a building permit. The realisation itself should be carried out in collaboration with the private sector, cooperatives or building communities,” adds Petr Hlaváček, deputy mayor.

The result will be appreciation of municipal land and extension of municipal housing stock. The private sector, which will be offered to cooperate on the projects, where the main construction parameters have already been agreed on and where implementation should be carried out without major complications, will benefit from it too.

PDS is based in the city centre in Radniční domy (Town Hall Houses) in the close vicinity of the New Town Hall. “We already have a basic team but other interested persons experienced in the field of real estate, development and construction are welcome. You can expect intensive, varied and very interesting work. The team will be at the birth of something new, which is a strong advantage,” adds Tomáš Veselý, deputy director who is temporarily in charge of management of PDS.

Zahájení činnosti Pražské developerské společnosti

Na konci května letošního roku bylo schváleno založení Pražské developerské společnosti (PDS), nové příspěvkové organizace hlavního města Prahy. Ta nyní zahajuje svou činnost. Společnost se bude zabývat přípravou městských bytových projektů a rozvojem pozemků a lokalit, které jsou primárně v majetku města.

Záměr, který byl iniciován Petrem Hlaváčkem, náměstkem primátora a radním pro územní rozvoj, byl od poloviny minulého roku intenzivně projednáván a od června letošního roku jsou podnikány potřebné organizační kroky, aby PDS začala v těchto týdnech samostatně fungovat.

Primárním cílem příštích měsíců je příprava několika konkrétních bytových projektů pro územní řízení tak, aby městské projekty splňovaly aktuální požadavky a zadání města, byly ekonomicky efektivní z hlediska stavebních nákladů i budoucího dlouhodobého provozu a samozřejmě měly architektonickou kvalitu jak z hlediska samotných budov, tak celé lokality.

„Pražská developerská společnost bude vystupovat především v roli land-developera, který připraví městský pozemek pro výstavbu ve veřejném zájmu, primárně pro projekty nájemního bydlení. Společnost připraví koncept a provede ho schvalovacím procesem až k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Samotná realizační fáze se uskuteční ve spolupráci se soukromým sektorem, nebo ve spolupráci s družstvy či stavebními společenstvími,“ říká náměstek primátora Petr Hlaváček.

Výsledkem bude zhodnocení městských pozemků a rozšíření městského bytového fondu. Profitovat ale bude také soukromý sektor, kterému se nabízí možnost spolupráce na projektech na připraveném území, kde již bylo dosaženo shody na hlavních parametrech výstavby a kde by tak realizace měla probíhat bez zásadních komplikací.

PDS sídlí v centru města v tzv. Radničních domech v bezprostřední blízkosti Nové radnice. „Základ týmu již máme, ale vítáme další zájemce se zkušenostmi z oboru realit, developmentu a stavebnictví. Čeká nás intenzivní, pestrá a zajímavá práce. Velkou výhodou je i to, že tým bude u zrodu něčeho nového,“ dodává Tomáš Veselý, který je zatím pověřen řízením PDS.