Skip to main content

Nové Dvory, Praha 4/Praha 12

Rezidenční čtvrť u nové stanice metra

Transformační území Nové Dvory o rozloze cca 30 hektarů patří k největším souvislým majetkovým držbám hl. m. Prahy. V okolí nové stanice metra, která by měla být dokončena kolem roku 2029, Praha vybuduje městskou čtvrť s dostupným nájemním bydlením a kompletní občanskou vybaveností v podobě mateřské a základní školy, kulturního centra, prostorů pro obchod a služby, linek MHD a zázemí pro sport a rekreaci. Propojením parku Jalodvorská louka s novými náměstími vznikne velkorysý veřejný prostor určený k rekreaci. Předpokládá se, že nová čtvrť nabídne domov až pro 5.000 lidí a pracovní příležitosti přibližně pro dalších 5.000 osob.

Územní studie Nových Dvorů

Studio Unit architekti zpracovalo pro Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy územní studii celého transformačního území, která byla projednána se zástupci městské části Praha 4 a Praha 12, v rámci participace byla představena veřejností a schválena v září 2022. Představuje společenskou dohodu o rozvoji území a je základním koncepčním východiskem pro přípravu rozvoje celého lokality a jednotlivých projektů. Vychází z principů udržitelného rozvoje a kompaktního města krátkých vzdáleností plného zeleně.

Čtyři pilíře udržitelného městského rozvoje

 • Sociální
  Na Nových Dvorech budou bydlet různé skupiny občanů, ať už jde o jejich věk, či socioekonomický status. Záměrem hl. m. Prahy je zde vybudovat kvalitní dostupné nájemní bydlení, které bude určené především pro tzv. preferované profese (učitele, zdravotníky, policisty), pro rodiče samoživitele a samostatně žijící seniory.
 • Ekonomický
  V centrální části Nových Dvorů, především u budoucí stanice metra a v menší míře také na nových náměstích, se počítá s výstavbou administrativních a maloobchodních prostorů. Příjmy z pronájmu nových městských nemovitostí výrazně podpoří ekonomickou návratnost veřejných investic v této lokalitě.
 • Environmentální
  Intenzivní využití lokality přímo napojené na různé druhy veřejné dopravy s dostatkem veřejných služeb včetně školství je klíčovým parametrem udržitelnosti a efektivity rozvoje této nové části města. S tím na Nových Dvorech vznikne také velkorysý veřejný prostor tvořený několika náměstími, z nichž některá budou propojena s parkem Jalodvorská louka. V lokalitě se počítá s rozvojem tzv. modro-zelené infrastruktury, např. se zachytáváním dešťové vody tak, aby zasakovala do půdy na pozemku a nebyla odváděna kanalizací pryč, dále s kultivací parku Jalodvorská louka a s vytvořením nových zelených ploch. Výstavbou stanice metra a prodloužením tramvajové linky z Modřan město podpoří využívání městské hromadné dopravy.
 • Kulturní a vzdělávací
  Součástí návrhu Nových Dvorů je řada kulturních a volnočasových prostor, ať už jde o mateřskou školu, základní
  školu a pravděpodobně i střední školy, kulturní centrum, sportovní halu a venkovní hřiště. Nezanedbatelný význam
  budou mít také restaurace a kavárny, které budou otevřeny v komerční části projektu. Současní i budoucí obyvatelé již nebudou muset dojíždět často do jiných částí Prahy 4 (např. na Pankrác) nebo přímo do centra města.

Prostorový model Nových Dvorů

Pražská developerská společnost pokračovala i v akademickém roce 2022/2023 ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT v Praze. V rámci zimního semestru se studenti Ústavu nauky o budovách podíleli na návrhu velkoformátového prostorového modelu Nových Dvorů o rozměrech 3 x 3 m. Model byl vystavený ve foyer FA ČVUT v Praze Dejvicích od 23. února do 16. března 2023 pro odbornou i laickou veřejnost. Nyní se nachází v sídle PDS v Radničních domech v centru Prahy a je možné si jej po předchozí domluvě přijít prohlédnout.

První projekty

Na 15 hektarech postupně začíná investičně projektová příprava celkem téměř 300 000 m² HPP (hrubých podlahových ploch, jde o celkový potenciál po schválení projednávaných změn územního plánu) zejména pro městské bydlení.
Zároveň z toho bude významná část, dnes odhadovaná na cca 130 000 m², určená pro administrativu, restaurace, kavárny, obchody a služby, mateřskou a základní školu, kulturní či komunitní centrum a sportoviště. Příprava nové čtvrti probíhá paralelně s přípravou výstavby nové stanice metra a s prodloužením tramvajové trati z Modřan, která bude u metra končit. Lokalita je rozdělena na jednotlivé projekty, které se budou realizovat postupně v horizontu 10 až 15 let.

Bytový soubor Jalový Dvůr

V rámci příprav je nejdále bytový soubor Jalový Dvůr s cca 40 bytovými jednotkami, pro který PDS ověřila variantní řešení stavebně-konstrukčního systému z hlediska životního cyklu stavby (50 a 80 let). Varianty byly: 1) zděný z vápenopískových bloků, 2) zděný z keramických tvárnic a 3) dřevěný z masivních dřevěných desek (tzv. CLT panelů). Pro jednotlivé varianty byly vypočteny ukazatele: vnitřní výnosové procento a čistá současná hodnota. Zároveň byly v rámci SWOT analýzy identifikovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby konstrukčních variant. Z interního posouzení uvedených parametrů vychází jako nejvýhodnější varianta vápenopískových cihel a CLT panelů.

Bytový dům Durychova

Bytový projekt 09 – Durychova I se nachází na křížení ulic Novodvorská a Durychova. Předpokládá se, že by zde mělo vzniknout 45 nových městských bytů. PDS v roce 2022 nechala zpracovat objemovou ověřovací studii stavby. V roce 2024 vybere architekta/projektanta, se kterým uzavře smlouvu na projektové práce pro bytový dům v ulici Durychova.

V roce 2023 byly realizovány přípravné práce na dalších projektech, zejména na projektu polyfunkčního objektu Nové Dvory PROJEKT 1, tedy projektu, který přímo navazuje na budoucí stanici metra Nové Dvory.

Bližší informace o aktivitách na projektu „Bytový dům Jalový Dvůr“ najdete na speciálním projektovém webu, který bude průběžně aktualizován.

Foto: Model projektu Nové Dvory vznikl v rámci Ústavu nauky o budovách pod vedením prof. Ing. arch. Michala Kohouta © Hynek Glos – Lokalita Nových Dvorů © Stanislav Pecháček

Zpět na Projekty