Skip to main content

Dolní Počernice, Praha 14

Nová čtvrť ve stylu zahradního města 21. století

Pozemky v Dolních Počernicích o celkové rozloze 18,5 hektaru patří k největšímu souvislému území ve vlastnictví města, kde je možné postavit dostupné městské nájemní bydlení. Oblast je díky příměstské železnici a blízkému Městskému okruhu dobře dopravně spojena s centrem a zároveň nabízí dostatek příležitostí k odpočinku a různým volnočasovým aktivitám.
V Dolních Počernicích se připravuje čtvrť koncipovaná jako zahradní město podle zásad udržitelného rozvoje. V horizontu 10 až 12 let zde vznikne cca 800 bytových jednotek v rodinných, řadových a nízkopodlažních bytových domech se společnými zahradami a vnitrobloky, které citlivě naváží na okolní rezidenční zástavbu. Součástí projektu budou i menší komerční prostory pro maloobchodní prodejny, provozovny drobných služeb či lékařské ordinace, veřejné prostory s okrasnou zelení a sportoviště pro děti i dospělé. V dalších etapách bude součástí řešeného území i základní
škola, pro kterou je v územním plánu určená významná plocha.

Vzhledem k tomu, že bytová výstavba je v souladu s územním plánem, PDS rozdělila svěřené území na čtyři projektové části, které by měly být realizovány postupně v letech 2025 až 2034:

 • Dolní Počernice – Projekt 1 zahrnuje výstavbu cca 270 bytů (schváleno Radou HMP v roce 2021)
 • Dolní Počernice – Projekt 2 zahrnuje cca 550 bytů (schváleno Radou HMP v roce 2022)
 • Dolní Počernice – Infrastruktura (veškeré sítě, kanalizace, odpad, dopravní napojení schváleno Radou HMP 2022).
 • Dolní Počernice – Škola. Součástí území je i rozsáhlá plocha určená územním plánem jako veřejná vybavenost
  a vzhledem k rozsahu projektu a dalším i soukromým záměrům v širší lokalitě se jeví jako nutné připravovat také
  výstavbu základní školy.

Urbanistická a typologická koncepce výstavby v Dolních Počernicích

Pražská developerská společnost formou architektonických workshopů zpracovala urbanistickou a typologickou koncepci celého území tzv. master plan. V roce 2022 vypsala první výběrové řízení na dodavatele projekčních prací pro Projekt 1 tak, aby projektová dokumentace zahrnovala pokročilá řešení energetických úspor a potřebné komunitní  prvky.

Evropský projekt klimaticky neutrálních a energeticky pozitivních městských čtvrtí

Praha se projektem nové čtvrti v Dolních Počernicích zapojila do projektu EU s názvem ASCEND, jehož cílem je budování energeticky pozitivních a emisně neutrálních čtvrtí. Byla vytvořena pracovní skupina ze zástupců PDS, UCEEB a OICT, která připravuje koncept energeticko-environmentálního řešení pro projekt nové čtvrti v Dolních Počernicích, jež prezentuje v rámci evropské spolupráce. Tamější městské nájemní domy jsou připravovány v pasivním standardu s důrazem na akumulační schopnosti vnitřních konstrukcí a pasivní stínění exteriéru. Nová čtvrť bude mít vlastní vícezdrojové energetické centrum a lokální distribuční soustavu. Počítá se s využíváním geotermické a solární
energie, s kogenerační plynovou kotelnou a s vlastními akumulačními zásobníky.

Energeticky soběstačná čtvrt

Ve spolupráci s poradenskou společností Ecoten PDS připravuje energetická řešení pro jednotlivé připravované bytové domy a bytové celky. Vychází z požadavků, které jsou současnou evropskou i českou legislativou kladeny na novostavby bytových domů, k nimž mimo jiné patří výstavba v pasivním standardu, omezení emisí CO2 a šetrné zacházení s vodou a energiemi. Ecoten tyto požadavky promítá v zastoupení PDS do zadání pro projektanty městského dostupného bydlení.

Pro nový urbanistický celek Dolní Počernice se chystá koncepce tzv. centralizované energetiky. Předpokládá se, že energetické tamější budovy budou napojené na:

 • Lokální distribuční soustavu (LDS) umožňující spotřebu vyprodukované elektrické energie primárně v místě.
  Do LDS bude dodávána vlastní elektrická energie vyrobená ve fotovoltaických panelech na střechách objektů a v plynové kogenerační jednotce.
 • Energetické centrum, jehož hlavním zdrojem pro výrobu tepla bude tepelné čerpadlo doplněné z důvodu diverzifikace rizik o kogenerační plynovou kotelnu a akumulační zásobníky.
 • V období s velmi nízkou cenou elektřiny bude Energetické centrum doplněno o výkonný elektrický kotel zajištující rychlý ohřev vody do akumulačních zásobníků.
 • Konstrukce všech objektů je navrhována v pasivním standardu s důrazem na akumulační schopnosti vnitřních konstrukcí a pasivní stínění exteriéru vycházející z polohy ke světovým stranám.
 • Při návrhu budov a veřejných prostranství budou po celou dobu zpracování návrhu brány v potaz výsledky průběžné CFD modelace imitující hlavní proudění větru a dalších klimatických údajů v lokalitě.

Prezentace městské výstavby z veřejného projednání záměru dne 30.1.2024 „Dolní Počernice – Projekt 1“  ke stažení zde

Foto: Ilustrační vizualizace © Architektonická a projekční kancelář LOXIA

 

Zpět na Projekty