Skip to main content
Hlavní město PrahaPražská developerská společnostProjektyTISKOVÉ ZPRÁVYVýběrová řízení

Hlavní město Praha zahajuje předběžné tržní konzultace na realizaci a dokončení rozestavěné stavby Nová Palmovka jako budoucího sídla Evropské agentury pro kosmický program (EUSPA) formou smlouvy Design & Build  

Hlavní město Praha prostřednictvím své příspěvkové organizace Pražská developerská společnost zahajuje proces předběžných tržních konzultací k připravovanému zadávacímu řízení k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Výběr dodavatele formou tzv. Design & Build pro transformaci budovy původního „Centra Nová Palmovka“ pro účely užívání Agenturou Evropské unie pro kosmický program (EUSPA)“. Výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TED), Věstníku veřejných zakázek a rovněž na profilu Pražské developerské společnosti. 

Předmětem budoucí veřejné zakázky má být zajištění dodavatele stavebních prací pro realizaci a dokončení rozestavěné stavby Nová Palmovka, včetně dalších souvisejících objektů, zejména inženýrských sítí, a to formou tzv. Design & Build, kdy generální dodavatel zadavateli společně se stavebními pracemi poskytne rovněž související projektové a inženýrské činnosti, zejména zpracování projektové dokumentace.  

Generální dodavatel by měl při plnění budoucí veřejné zakázky provést stavební realizaci budovy a dalších objektů, a to v rozsahu tzv. dostavby (tj. v rozsahu stavebních prací, které lze provést již nyní na základě aktuálně platných veřejnoprávních povolení k budově; jedná se zejména o stavební práce, které by musely být v rámci dokončení budovy provedeny bez ohledu na to, kdo se stane jejím uživatelem) a rovněž v rozsahu tzv. fit-outu (tj. v rozsahu stavebních prací, pro jejichž provedení bude napřed nutné zajistit změnu či vydání nových příslušných veřejnoprávních povolení, včetně vypracování příslušné projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb; jedná se zejména o stavební práce, které budou muset být provedeny specificky k tomu, aby budova mohla být předána jejímu prvnímu uživateli, kterým bude Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). 

S ohledem na aktuální rozestavěný stav budovy a na povahu realizace projektu formou Design & Build, jakož i na budoucí oprávněné zájmy zadavatele, na sebe generální dodavatel převezme odpovědnost za budovu jako celek, tj. včetně těch částí, které byly zhotoveny již dříve odlišnými subjekty. Pro tyto účely bude generální dodavatel v průběhu zadávacího řízení oprávněn prohlédnout si místo plnění a provést veškerá nezbytná zkoumání, testy apod. tak, aby byl schopen na sebe tuto odpovědnost převzít (a připravit v tomto smyslu nabídku v zadávacím řízení). 

Generální dodavatel bude při plnění předmětu budoucí veřejné zakázky vycházet mimo jiné z výstupů dřívějších dodavatelů projektu, zejména z dokumentace pro provádění dostavby a tzv. space planu.  

Základním předmětem a účelem předběžných tržních konzultací je získání a ověření informací nezbytných pro řádné nastavení zadávacích podmínek připravovaného zadávacího řízení k budoucí veřejné zakázce.  

V rámci předběžných tržních konzultací budou diskutovány otázky, které jsou důležité pro přípravu zadávací dokumentace. Cílem předběžných tržních konzultací je získat relevantní tržní informace za účelem přípravy zadávací dokumentace.  

Bližší informace o podmínkách průběhu předběžných tržních konzultací jsou uvedeny na tomto odkazu:  

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004761/zakazka/618933 

 Již v minulosti uzavřelo hlavní město Praha s Ministerstvem financí České republiky smlouvu o budoucí nájemní smlouvě, na základě které byly sjednány podmínky pro budoucí užívání komplexu Nová Palmovka ze strany EUSPA, včetně umístění sídla do budovy.