Skip to main content
Hlavní město PrahaTISKOVÉ ZPRÁVY

Přístup Prahy k pražským sídlištím

By 13. 12. 202113 září, 2022No Comments

Společné prohlášení

Petra Hlaváčka, náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu
Adama Zábranského, radního hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti
Pavla Zelenky, předsedy Výboru pro bydlení Zastupitelstva hl. m. Prahy

Jak přistupujeme k pražským sídlištím – příklad lokality Ďáblice

V reakci na dění posledních dní jsme se rozhodli vyjádřit k lokalitě, na které nám velmi záleží, a které věnujeme velkou péči. Sídliště Ďáblice.

Ďáblické sídliště je krásná čtvrť a ukázka špičkového urbanismu své doby. Je proto logické a jsme za to rádi, že mnoho místních lidí se o něj a o jeho budoucnost aktivně zajímá. Tomu pomáhá i spolek Krásné Kobylisy, který se snaží zachovávat odkaz tohoto jedinečného místa.

Co pro pražská sídliště děláme a na čem máme v Ďáblicích shodu

Je třeba připomenout, že prakticky všechna sídliště v Praze jsou bohužel kvůli aktuálně platnému územnímu plánu téměř celá zastavitelná. Při troše developerské šikovnosti jsou volné prostory mezi domy, parkoviště a sídlištní zeleň v současnosti využitelné pro novou bytovou výstavbu přímo uprostřed sídlišť. Z laického i odborného pohledu to není vůbec dobrá zpráva.

I proto intenzivně pracujeme na novém plánu, který bude závazný pro všechna sídliště, a plně ochrání nezpevněný a nestavební charakter zelených ploch mezi panelovými domy. Jen na sídlišti Ďáblice tímto novým tzv. Metropolitním plánem celkově ochráníme plochu o rozloze 85 fotbalových hřišť. Kromě toho zavedeme závaznou výškovou regulaci, tedy jasné zastropování maximálních výšek zástavby, které zatím žádné sídliště v Praze nemá. To vše máme nachystáno a příští rok musíme společnými silami tyto myšlenky a nové regulační nástroje podpořit ve veřejném projednání plánu. Díky tomu ochráníme urbanistickou koncepci našich sídlišť, ale hlavně přineseme jistotu lidem nejen v Ďáblicích.

Na základě těchto východisek jsme iniciovali kompletní přepracování územní studie, která se pro toto sídliště zpracovává od roku 2018. Původní pojetí studie bylo pro nás neakceptovatelné a doporučili jsme jeho přepracování. Nyní studii zpracovávají jiní autoři a výrazně změnila podobu. Nově přepracovaný návrh, který je nyní těsně před zveřejněním a projednáním s veřejností, už neopodstatněné kapacitní zastavování volných ploch nenavrhuje, jakékoli návrhy na dotvoření struktury jsou minimalizovány a navrhovány vždy jen v jasně odůvodněných případech.

Studie významnou měrou čerpá z Vize spolku Krásné Kobylisy, který se všech zásadních jednání účastní a aktivně vystupuje. Díky našemu společnému úsilí návrh pro projednání zejména stabilizuje sídliště tak, jak ho nyní známe. Plochy pro možnou dostavbu sídliště jsou v návrhu významně redukovány. Z našich zkušeností si dovolujeme konstatovat, že se jedná o jednu z nejvíce „konzervativních“ studií, jakou kdy Praha pořizovala. Při dodržení principu ochrany urbanistických kvalit sídliště však studie vytipovává konkrétní místa k dořešení ve prospěch stávajících obyvatel, nebo jednotlivé náměty pro urbanistické dotvoření sídliště. Tyto návrhy budou diskutovány s veřejností při projednání studie. Připomínáme, že pokud bychom nepočítali navrhované revitalizace či přestavby nebo dostavby stávajících objektů, je výměra těchto ploch 9 ha. To při celkové rozloze sídliště Ďáblice o 136,8 ha činí 6,6 % celé plochy, jinými slovy 93,4 % rozlohy sídliště je územní studií aktuálně navrhováno k ochraně a stabilizaci.

Žijeme však ve městě, které čelí bezprecedentní krizi bydlení. Ve městě, které hledá možnosti, jak rozšířit nabídku dostupného městského bydlení (nikoliv sociálního) pro profese zajišťující chod města, jako například zdravotní sestry nebo učitelé. I proto považujeme za jeden z velkých úspěchů to, že se podařilo založit Pražskou developerskou společnost (PDS), která dostala za úkol vytipovat možné lokality pro městské bydlení, abychom tak těmto profesím mohli pomoci.

Lokalita Davídkova: podmínky pro další prověřování možného záměru

Jednou z ploch, kterou je třeba z hlediska jejího budoucího potenciálu prověřit, je městem vlastněná plocha parkoviště u ulice Davídkova. Jedná se o zastavitelnou plochu, územním plánem určenou k výstavbě staveb pro bydlení. V rámci studie v procesu jejího projednání bude nutné pečlivě diskutovat podmínky, za jakých by bylo možné tento prostor dotvořit. PDS dostala za úkol právě pověřování dalších možností příprav tohoto místa, které se nachází na okraji sídliště a navazuje na stávající urbanistickou strukturu z počátku 20. století.

Mrzí nás, že se již mluví o hotovém projektu na této ploše a šíří se dezinformace, které vyvolávají v občanech pocity strachu. Momentálně žádný konkrétní projekt neexistuje. Jako představitelé samosprávy si dovedeme představit, že při splnění určitých podmínek by se pozemek dal využít pro záměr města. Tyto podmínky budeme nadále hledat, jako zásadní v tuto chvíli vnímáme např. požadavek na zachování a rozšíření počtu parkovacích stání, rozšíření ploch zeleně nebo umístění veřejného vybavení a služeb v parteru nejen pro nové, ale i pro stávající občany. Vždy máme zájem o spolupráci s městskou částí a jejími obyvateli formou dialogu, kultivované diskuse a vzájemného naslouchání. V tom budeme pokračovat.

PDS přišla s nápadem jak využít městský pozemek. Má za úkol jej prověřit. Nic víc, nic míň. Nikdo nic nestaví, nikdo nic bez projednání nekoná, nikdo nic nedělá za zády veřejnosti. Dovolte nám tedy tímto uvést věci na pravou míru. Následovat bude řádné projednání studie pro celé sídliště Ďáblice. Jsme společně s PDS a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy připraveni diskutovat o dalšími postupu a informovat o všech aktualitách v dané věci.

Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu
Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti
Pavel Zelenka, předseda Výboru pro bydlení Zastupitelstva hl. m. Prahy